Conto Tesoreria Unica
n° 0300838
(COD. 114-TORINO)